1. Organizator 10. Konferencji „Tektura falista – najnowsze technologie”, zwanej dalej Konferencją:

Polski Drukarz sp. z o.o.
Obywatelska 115
94-104 Łódź

 1. Termin Konferencji:

9-10 września 2021 r.

 1. Miejsce:

Cukrownia Żnin przy ul. K. Janickiego 1 w Żninie
https://www.cukrowniaznin.pl/

 1. Opłaty:

4a. Koszt udziału w Konferencji:

Opłata netto za udział w Konferencji (nie obejmuje kosztu pokoju w hotelu):

- dla przedstawicieli firm produkujących i przetwarzających tekturę falistą: 490 zł + VAT 23% (602,70 zł brutto); dla klientów zagranicznych: 150 EUR brutto.

*Cena promocyjna przy zgłoszeniu uczestnictwa w konferencji i opłacie za udział wniesionej do 31 lipca 2021 r.: 450 zł + VAT 23% (553,5 zł brutto); dla klientów zagranicznych 140 EUR brutto.

- dla przedstawicieli pozostałych firm: 1000 zł + VAT 23% (1230 zł brutto); dla klientów zagranicznych: 307,50 EUR brutto.

**Cena promocyjna przy zgłoszeniu uczestnictwa w konferencji i opłacie za udział wniesionej do 31 lipca 2021 r.: 900 zł + VAT 23% (1107 zł brutto); dla klientów zagranicznych: 280 EUR brutto.

 

Cena obejmuje: udział w Konferencji, materiały konferencyjne, przerwy kawowe, dwa obiady, udział w uroczystej kolacji.

Opłatę za udział w Konferencji należy przelać – do dnia 25 sierpnia br. – na konto:

Polski Drukarz sp. z o.o., ul. Obywatelska 115, 94-104 Łódź
nr konta: 66 1140 2004 0000 3102 7716 4404

4b. Koszt i warunki noclegu w hotelu Cukrownia Żnin:

Rezerwacji pokoi i opłat za nie należy dokonać we własnym zakresie.
Dla gości Konferencji „Tektura falista – najnowsze technologie” hotel oferuje poniżej podane ceny za noclegi. Rezerwacje pokoi z poniższymi cenami na hasło „Świat DRUKU” powinny być składane pocztą elektroniczną bezpośrednio w recepcji hotelu: 525 065 750, 504 086 545, recepcja@cukrowniaznin.pl

Ceny pokoi dla gości Konferencji na hasło „Świat DRUKU”:

- jedna doba w pokoju 1-osobowym ze śniadaniem: 265,00 PLN netto (286,20 PLN brutto)

- jedna doba w pokoju 2-osobowym typu TWIN ze śniadaniem: 299,00 złotych netto (322,92 PLN brutto)

 

 1. Rejestracja:

Uczestnik Konferencji zobowiązany jest w terminie do 25 sierpnia 2021 r. przesłać do organizatora Konferencji wypełniony poniżej formularz zgłoszeniowy lub mailowo pod adresem biuro@swiatdruku.eu podać dane Uczestnika: imię, nazwisko, nazwę firmy, adres, telefon, adres e-mailowy, NIP firmy; zgłaszając w ten sposób swój udział w Konferencji.
W późniejszych terminach rejestracja na Konferencję będzie możliwa tylko w przypadku wolnych miejsc.

Swoją rezerwację Uczestnik potwierdza poprzez uiszczenie opłaty za udział w Konferencji (p. 4a).

Uwaga: Uczestnicy Konferencji, którzy życzą sobie wziąć udział w prezentacji technologii single pass w cyfrowej drukarni tektury falistej Digit Pack (ul. Fabryczna 6 w Żninie) w drugim dniu Konferencji tj. 10 września 2021 r., proszeni są o zaznaczenie tego w formularzu zgłoszeniowym. Obecnie planowane są dwie grupy wizytujące drukarnię, składające się z ok. 20 osób (maksymalnie do 30 osób). O przydziale do danej grupy decyduje kolejność zgłoszeń. Godziny prezentacji podane są w programie Konferencji. Dojazd do drukarni z Cukrowni Żnin pozostaje w zakresie własnym.

 1. Liczba miejsc na Konferencji jest ograniczona, o przyjęciu Uczestnika decyduje kolejność zgłoszeń (jako zgłoszenie rozumie się przesłanie formularza zgłoszeniowego i dokonanie wpłaty za udział w Konferencji). Organizator zastrzega sobie możliwość anulacji zgłoszenia Uczestnika i zwrotu dokonanej przez niego wpłaty.
 2. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie Konferencji oraz prawo do odwołania lub zmiany terminu i miejsca Konferencji. W przypadku odwołania Konferencji bądź zmiany jego terminu organizator zwróci wniesioną opłatę za udział w Konferencji lub, za zgodą Uczestnika, wpłata zostanie zaliczona na poczet opłaty za Konferencję w nowym terminie.
 3. W przypadku rezygnacji z udziału w Konferencji po terminie 25.08.2021 lub nieprzybycia na Konferencję wpłacona kwota nie podlega zwrotowi. Można zgłosić udział osoby zastępującej uczestnika podczas Konferencji.
 4. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku w materiałach promujących Konferencję w mediach Organizatora oraz podczas realizowanej transmisji na żywo i filmu z Konferencji.
 5. Organizator nie ubezpiecza Uczestnika biorącego udział w Konferencji i nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności. Uczestnik ma prawo ubezpieczyć się we własnym zakresie.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy należące do Uczestnika, które mogą zostać zniszczone, zgubione bądź ukradzione w trakcie trwania Konferencji.
 7. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia w miejscu odbywania się Konferencji, jak i w miejscu ewentualnego zakwaterowania.
 8. Organizator nie pokrywa żadnych indywidualnych wydatków Uczestników Konferencji, w tym np. telefon, mini bar, pralnia, czy inne usługi, za które to wydatki Uczestnicy rozliczają się indywidualnie.
 9. Uczestnik Konferencji wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych DZ.U. Nr. 133, poz. 833 (imię, nazwisko, nazwa firmy, profil firmy, stanowisko służbowe, płeć, przedział wiekowy, dane teleadresowe, adres e-mail) przez firmę Polski Drukarz sp. z o.o. (ul. Obywatelska 115, 94-104 Łódź) i współorganizatorów Konferencji, niezbędnych do dokonania rejestracji, udziału w Konferencji lub dokonania rezerwacji noclegu.
 10. Uczestnik Konferencji wyraża zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną pod wskazanym przez niego adresem e-mailowym, przez Polski Drukarz Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (adres: Obywatelska 115, 94-104 Łódź, Polska) zgodnie z ustawą z dn. 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U z 2013 r., poz. 1422 ze zm.).

Przekazanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. W każdej chwili Uczestnik Konferencji ma prawo do uzyskania informacji o treści przetwarzanych danych oraz prawo ich poprawiania i usunięcia o zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, poprzez kontakt telefoniczny (+48) 426871292 lub w formie elektronicznej, pod adresem biuro@swiatdruku.eu.

 1. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Organizator informuje, że:

1) Administratorem danych osobowych Uczestnika Konferencji jest Polski Drukarz sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Obywatelska 115.

2) Dane osobowe Uczestnika Konferencji przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) Dane osobowe Uczestnika Konferencji przechowywane będą do momentu odwołania zgody.

4) Uczestnik Konferencji posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.

5) Uczestnik Konferencji ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

6) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować brakiem możliwości uczestnictwa w Konferencji, subskrypcji newslettera, uczestnictwa w konkursach, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach. Jednocześnie zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Uczestnik Konferencji wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w podanych powyżej celach.

 1. Uczestnik Konferencji wyraża zgodę zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. na przetwarzanie swoich danych osobowych wizerunkowych do celów kontaktowych i budowania pozytywnego wizerunku Administratora – firmy Polski Drukarz sp. z o.o, wydawcy „Świata DRUKU” i organizatora Konferencji i innych wydarzeń szkoleniowych w ramach Akademii Wiedzy, i ich rozpowszechnianie w przestrzeni publicznej i w mediach.
  W przypadku braku takiej zgody odnotowuje to w uwagach do niniejszego formularza lub w bezpośredniej korespondencji do organizatora.
 2. Informacja dla Uczestników Konferencji korzystających z usług hotelowych Cukrowni Żnin:

„Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922, zwaną dalej „Ustawą”) administratorem danych osobowych pracowników i współpracowników Zamawiającego korzystających z usług hotelowych jest „ARCHE” S.A. z siedzibą w Warszawie,/ „ARCHE” S.A. adres: ul. Puławska 361. Dane osobowe ww. osób w zakresie imienia, nazwiska, nazwy firmy, numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej mogą być przekazane administratorowi przez Zamawiającego w celu realizacji umowy dotyczącej świadczenia usług hotelowych zawartej pomiędzy administratorem danych a Zamawiającym, w tym w celach kontaktowych. Pracownikom oraz współpracownikom Zamawiającego przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. W razie takiej konieczności dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Równocześnie informujemy o prawie wniesienia, w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 Ustawy, pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację oraz o prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach, wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 Ustawy, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Jednocześnie oświadczam, iż jestem świadomy, że w zakresie ochrony moich danych osobowych, przysługują mi uprawnienia wskazane powyżej, przy czym zgoda na przetwarzanie moich danych osobowych, niezbędnych dla wykonania niniejszego oświadczenia obowiązuje przez okres prowadzonej współpracy z „ARCHE” S.A.”.

19.

19.1. Organizator przedstawi w terminie dwóch tygodni przed terminem rozpoczęcia Konferencji informacje i procedury związane z aktualnym stanem epidemiologicznym w celu zapewnienia maksimum bezpieczeństwa wszystkim Uczestnikom Konferencji, które będą na bieżąco aktualizowane na stronie Konferencji.

19.2. Uczestnik Konferencji ma obowiązek zapoznać się z tymi informacjami i procedurami przed przybyciem na Konferencję i stosować się do tych zaleceń.

 

PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z DODATKOWYMI INFORMACJAMI: